APP下载

《四库全书总目提要》史部正误七则

2016-12-30李荣华

青年时代 2016年19期

李荣华

摘要:兹以魏小虎《四库全书总目汇订》为据,举史部之误七则,一一辨正之。关键词:四库提要;史部;正误

一、《史记疑问》提要曰:“班固尝议其宗旨之乖,刘知几颇摘其体例之谬。至其叙述之罅漏,先儒虽往往驳正,然未有专著一书,抉其疏舛者。(邵)泰衢独旁引异同,而——断之以理。”

案:《晋书·司马彪传》云:“初,谯周以司马迁《史记》书周秦以上,或采俗语百家之言,不专据正经,周于是作《古史考》二十五篇,皆凭旧典,以纠迁之谬误。”是书今佚,然《隋志》有著录而置于《史记》之后,《汉书》之前,则此书是专为《史记》而作。又陈振孙《直斋书录解题》著录宋倪思《迁史删改古书异辞》十二卷,曰:“以迁史多易经语,更简严为平易体,当然也。然易辞而失其义,书事而与经异者多,不可以无考,故为是编。经之外与他书异者,亦并载焉。”提要云“未有专著一书,抉其疏舛者”,是疏于查考矣。

二、《汉书》提要曰:“是书历代宝传,咸无异论,惟《南史·刘之遴传》云:‘鄱阳嗣王范得班固所撰《汉书》真本,献东宫皇太子,令之遴与张缵、到溉、陆襄等参校异同。之遴录其异状数十事。以今考之,则语皆谬妄。据之遴云:‘古本《汉书》称永平十年五月二十日乙酉郎班固上,而今本无上书年月日子。”

案:《梁书·萧琛传》曰:“始琛在宣城,有北僧南度,惟赉一葫芦,中有《汉书序传》。僧曰:‘三辅旧老相传,以为班固真本。琛固求得之,其书多有异今者,而纸墨亦古,文字多如龙举之例,非隶非篆,琛甚秘之。及是行也,以书饷鄱阳王范,范乃献于东宫。”则是书乃萧琛得诸南度北僧,而献诸鄱阳嗣王范。另,中华书局本《南史·刘之遴传》曰:“案古本《汉书》称永平十六年五月二十一日乙酉,郎班固上,而今本无上书年月日子。”《提要》脱“六”、“一”两字。

?、《南史》提要曰:“宋人称延寿之书删烦补阙,为近世佳史。顾炎武《日知录》又摘其李安民诸传一事两见,为纪载之疏。”

案:此提要原稿为邵晋涵所撰,作“近人复有摘其李安民诸传一事两见”云云,《四库提要》谓摘李安民诸传一事两见者为顾炎武《日知录》,是误解顾炎武之意矣。《日知录》有“《北史》一事两见”条,摘李延寿之书一事两见者为《北史》,《四库提要》以为《南史》,误矣。李安民诸传之事见此条之后“宋齐梁三书南史一事互异”条。

四、《周书》提要曰:“贞观中修梁、陈、周、齐、隋五史,其议自德棻发之。而德棻专领《周书》,与岑文本、崔仁师、陈叔达、唐俭同修。……今案其文义,粗寻梗概。则二十五卷,二十六卷,三十一卷,三十二卷,三十二卷俱传后无论,其传文多同北史,唯更易《北史》之称“周文”者为“太祖”。……刘知几《史通》曰:“今俗所行周史,……寻宇文开国之初,事由苏绰。……”

案:唐修五史经三次乃成,德棻发修史之议在武德五年,同修《周书》者令狐德菜、陈叔达、崔仁师、庾俭(提要作“唐俭”,误。)贞观三年复修《周书》,同修者令狐德菜、岑文本、崔仁师,提要混言之矣。详两《唐书》德菜本传。又二十五卷传后有论。《史通》原文作“寻宇文初习华风,事由苏绰。”

五、《游城南记》提要曰:“宋张礼撰,礼字茂中,浙江人。元占元年与其友楚人陈微明游长安城南,访唐代都邑旧址,因作此记,而自为之注。”

案:“微明”当作“明微”。丛书集成初编据明宝颜堂秘笈本排印之《游城南记》本云:“宋,浙右张礼茂中撰,元祐改元季春戊申,明微茂中同出京兆之东南门。”又书末有康跋曰:“余得观于张华原兄之家,甚爱焉,遂自录一过。后考他书,始得著述者姓氏,明微姓陈,西楚人,茂中姓张,名礼,浙右人,博学好奇,有足多者。”然宋晁公武《郡斋读书志》云:“《游城南记》一卷,右皇朝张礼撰。礼,秦人,元祐中,与陈明微自长安城南,探奇访古,以抵樊川,因次之为记。跋谓礼为浙右人,不知所据。

六、《晏子春秋》提要曰:“《汉志》、《隋志》皆作八卷,至陈氏、晁氏《书目》乃皆作十二卷,盖篇帙已多更改矣。”

案:《隋志》作七卷,新旧《唐书》同。《崇文总目》已作十二卷。

七、《李相国论事集》提要曰:“旧本题日《李深之文集》,唐李绛撰。深之,绛字也,陇西人。”

案:《旧唐书·李绛传》曰:“李绛字深之,赵郡赞皇人也。”《新唐书·李绛传》曰:“李绛字深之,系本赞皇。”提要谓绛系陇西人,不知所据。