APP下载

何者为宜

2021-04-12张潮

读者 2021年9期
关键词:幽梦

张潮

花不可以无蝶,山不可以无泉,石不可以无苔,水不可以无藻,乔木不可以无藤萝,人不可以无癖。

赏花宜对佳人,醉月宜对韵人,映雪宜对高人。

艺花可以邀蝶,累石可以邀云,栽松可以邀风,贮水可以邀萍,筑台可以邀月,种蕉可以邀雨,植柳可以邀蝉。

楼上看山,城头看雪,灯前看月,舟中看霞,月下看美人,另是一番情境。

梅边之石宜古,松下之石宜拙,竹旁之石宜瘦,盆內之石宜巧。

有青山方有绿水,水唯借色于山;有美酒便有佳诗,诗亦乞灵于酒。

镜不幸而遇蟆母,砚不幸而遇俗子,剑不幸而遇庸将,皆无可奈何之事。

(清荷夕梦摘自中华书局《幽梦影》一书)

猜你喜欢

幽梦
唐多令·忆素娥
怅望
无题
思佳客·凭栏
暑伏
怜荷
元旦
木兰花
鹧鸪天·忆童年
自白