APP下载

笠翁对韵(六)

2017-07-05木子

学生天地·小学低年级版 2017年6期
关键词:木子

木子

衰shuāi对duì盛shènɡ,密mì对duì稀xī。祭jì服fú对duì朝cháo衣yī。

鸡jī窗chuānɡ对duì雁yàn塔tǎ,秋qiū榜bǎnɡ对duì春chūn闱wéi。

乌wū衣yī巷xiànɡ,燕yàn子zǐ矶jī。久jiǔ别bié对duì初chū归ɡuī。

天tiān姿zī真zhēn窈yǎo窕tiǎo,圣shènɡ德dé实shí光ɡuānɡ辉huī。

蟠pán桃táo紫zǐ阙quē来lái金jīn母mǔ,岭lǐnɡ荔lì红hónɡ尘chén进jìn玉yù妃fēi。

霸bà王wánɡ军jūn营yínɡ,亚yà父fù丹dān心xīn撞zhuànɡ玉yù斗dǒu;

长chánɡ安ān酒jiǔ市shì,谪zhé仙xiān狂kuánɡ兴xìnɡ换huàn银yín龟ɡuī。

羹ɡēnɡ对duì飯fàn,柳liǔ对duì榆yú。短duǎn袖xiù对duì长chánɡ裾jū。

鸡jī冠ɡuān对duì凤fènɡ尾wěi,芍sháo药yào对duì芙fú蕖qú。

周zhōu有yǒu若ruò,汉hàn相xiànɡ如rú。王wánɡ屋wū对duì匡kuānɡ庐lú。

月yuè明mínɡ山shān寺sì远yuǎn,风fēnɡ细xì水shuǐ亭tínɡ虚xū。

壮zhuànɡ士shì腰yāo间jiān三sān尺chǐ剑jiàn,男nán儿ér腹fù内nèi五wǔ车chē书shū。

疏shū影yǐnɡ暗àn香xiānɡ,和hé靖jìnɡ孤ɡū山shān梅méi蕊ruǐ放fànɡ;

轻qīnɡ阴yīn清qīnɡ昼zhòu,渊yuān明mínɡ旧jiù宅zhái柳liǔ条tiáo舒shū。

吾wú对duì汝rǔ,尔ěr对duì余yú。选xuǎn授shòu对duì升shēnɡ除chú。

书shū箱xiānɡ对duì药yào柜ɡuì,耒lěi耜sì对duì耰yōu锄chú。

参shēn虽suī鲁lǔ,回huí不bù愚yú。阀fá阅yuè对duì阎yán闾lǘ。

诸zhū侯hóu千qiān乘shènɡ国ɡuó,命mìnɡ妇fù七qī香xiānɡ车chē。

穿chuān云yún采cǎi药yào闻wén仙xiān子zǐ,踏tā雪xuě寻xún梅méi策cè蹇jiǎn驴lǘ。

玉yù兔tù金jīn乌wū,二èr气qì精jīnɡ灵línɡ为wéi日rì月yuè;

洛luò龟ɡuī河hé马mǎ,五wǔ行xínɡ生shēnɡ克kè在zài图tú书shū。

猜你喜欢

木子
Happy New Yearby Erick Ritchie
无独有偶 曲径通幽