APP下载

我会找错误

2017-06-10

小天使·一年级语数英综合 2017年5期
关键词:我会错误

這zhè条tiáo小xiǎo溪xī的de青qīnɡ水shuǐ太tài甜tián了le,就jiù像xiànɡ放fànɡ了le蜂fēnɡ蜜mì。

小xiǎo朋pénɡ友yǒu们men在zài清qīnɡ清qīnɡ的de草cǎo地dì上shànɡ做zuò游yóu戏xì。

更ɡēnɡ正zhènɡ完wán了le,请qǐnɡ爸bà爸bɑ妈mā妈mɑ给ɡěi你nǐ评pínɡ一yì评pínɡ——

猜你喜欢

我会错误
在错误中成长
我会分辨
我会玩
我会找错误
纠正关于e的一种流行错误
“怒”与“努”
“浮”字等
我会加班
可爱的错误等
我会冲干净