APP下载

“二力平衡”练习

2014-04-02苏志远

关键词:桌面上志远茶杯

苏志远

1.一个茶杯静止在桌面上,它在______和______的作用下保持______状态,我们就说这两个力是______。endprint

1.一个茶杯静止在桌面上,它在______和______的作用下保持______状态,我们就说这两个力是______。endprint

1.一个茶杯静止在桌面上,它在______和______的作用下保持______状态,我们就说这两个力是______。endprint

猜你喜欢

桌面上志远茶杯
我最喜爱的玩具①
首相茶杯
观察:铅笔有先后
麦茶杯
尖底茶杯放不下
家有低情商老公
香喷喷的年哟
首款柔性智能手机上市
“二力平衡”练习
“动”茶杯