APP下载

清凉歌

2011-05-14李叔同

意林 2011年2期
关键词:义理山色心性

李叔同

清 凉

清凉月,月到天心,光明殊皎洁。今唱清凉歌,心地光明一笑呵。

清凉风,凉风解愠,暑气已无踪。今唱清凉歌,热恼消除万物和。

清凉水,清水一渠,涤荡诸污秽。今唱清凉歌,身心无垢乐如何。

清凉,清凉,无上究竟真常。

山 色

近观山色苍然青,其色如蓝。远观山色郁然翠,如蓝成靛。山色非变,山色如故,目力有长短。自近渐远,易青为翠;自远渐近,易翠为青。时常更换,是由缘会。幻相现前,非唯翠幻,而青亦幻。是幻,是幻,万法皆然。

花 香

庭中百合花开,昼有香,香淡如;入夜来,香乃烈。鼻观是一,何以昼夜浓淡有殊别?白昼众喧动,纷纷俗务繁。目视色,耳听声,鼻观之力,分于耳目丧其灵。心清闻妙香,用志不分,乃凝于神?古训好参详。

世 梦

却来观世间,犹如梦中事。人生自少而壮,自壮而老,自老而死。俄入胞胎,俄出胞胎,又入又出无穷已。生不知来,死不知去,蒙蒙然,冥冥然,千生万劫不自知,非真梦欤?枕上片时春梦中,行尽江南数千里。今贪名利,梯出航海,岂必枕上尔!庄生梦蝴蝶,孔子梦周公,梦时固是梦,醒时何非梦?旷大劫来,一时一刻皆梦中。破尽无明,大觉能仁,如是乃为梦醒汉,如是乃名无上尊。

观 心

世间学问,义理浅,头绪多,似易而反难。出世学问,义理深,线索一,虽难而似易。线索为何?现前一念,心性应寻觅。试观心性:在内欤?在外欤?在中间欤?过去欤?现在欤?或未来欤?长短方圆欤?赤白青黄欤?觅心了不可得,便悟自性真常。是应直下信入,未可错下承当。试观心性:内外、中间、过去、现在、未来、长短、方圆、赤白、青黄。

(杨兴文摘自《经典美文》2010年第12期)

猜你喜欢

义理山色心性
用道
夏日雨后
秋行
南沟朝阳坡早春
以象数扫落象数
南法禅宗与中国古代哲学观点的相似性
浅谈义理和人情
从于丹讲《论语》中得出的领悟
《三字经》在蒙教中的地位与文化蕴含管窥